BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | blowjobs
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

ucretsiz sex videolari

2011-Dec-19 - fantezi seks

Hamilelik d?nemi kad?nlar i?in apayr? bir d?nemdir. Bu d?nemde cinsel birlikteli?e ?ok dikkat edilmelidir. Bu d?nem di?er d?nemlerden ayr? olarak bir tak?m durumlar? i?ermektedir. Hamilelik d?neminde kad?nlar?n genital ve g???s b?lgelerinde kan ak??? art??? meydana gelmektedir. Bu durum kad?nlar?n daha ?ok haz almas?n? sa?lar. Buna mukabil olarak bu d?nemde g???slerde dolgunluk meydana geldi?i i?in kad?nlarda a?r? da meydana gelebilmektedir. Bu ba?lamda hamile e?iniz ile cinsel ili?kiye girmeniz kanlanma art???ndan meydana gelmesi neticesinde a?r?ya neden olabilir. Bu durumdan ?t?r? olarak mutlak surette kad?na bu durumunda dikkat etmeli ve kesinlikle ?n sevi?me sa?lanmadan cinsel yak?nl?k kurmamal?d?r. ??nk? ?n sevi?me neticesinde kad?nlarda Vajinal ?slakl?k meydana gelmektedir. porn sex Bu durumda cinsel ya?amda dikkat edilmesi gereken konumlardan bir tanesi de cinsel pozisyonu do?ru bir ?ekilde tercih etmektir. Aksi takdirde bebe?e ve anne aday?na zarar gelebilmektedir. Bu ba?lamda erkek pozisyon se?erken anne karn?na yaslanmayacak derecede hareket etmelidir. Zaten bu ba?lamda anne aday? ve e?i do?ru pozisyonlar? kendileri de anlayabileceklerdir. Bu durumda hekim tavsiyesi ?zere hareket etmek daha do?ru olacakt?r. Gebeli?in ilerleyen d?nemlerinde cinsel ili?kiyi kesmek ?ok daha faydal? olabilecektir. Bu konuda kad?n do?um doktorunun izni ile de hareket etmeli ve tavsiyelere kulak asmal?d?r. E?er bu konuya dair olarak daha geni? bir ?ekilde bilgi sahibi olmay? arzu ediyor iseniz hemen web sayfam?z? inceleyerek pek ?ok konuya eri?in.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - sex sahneleri

?strojen hormonun kad?n v?cudu ?zerinde pek ?ok etkisi bulunmaktad?r. Bu hormonun en b?y?k g?revlerinden bir ka?? bayanlarda Vajinal ?slanma, kad?nca hissetme, g??s?n b?y?mesi gibi durumlard?r. Fazla olan ?strojen hormonu ise v?cut ?zerinde fiziki olarak bir tak?m etkilerde rol oynamaktad?r. Bu etkilere misal olarak kal?a gibi v?cudun bir tak?m b?lgelerinde a??r? ya?lanmay? ?rnek verebiliriz. Bu durumda kal?a ve bacaklar kal?n olmaktad?r. ?strojen hormonu su da tutmaktad?r. Bu noktada v?cut ?zerinde bir tak?m ?demler olu?abilmektedir. ?strojen fazlal??? kan miktar?ndan tutun da v?cudun farkl? alanlar?na kadar ?nemli sa?l?k problemlerine yol a?abilmektedir. ?strojen miktar?n?n fazlal??? bu gibi durumlardan ?t?r? olarak adet d?zensizli?ine de sebep olmaktad?r. porno izle porno ?strojenin fazla salg?lanmas? bir tak?m hastal?klardan ?t?r? meydana gelmektedir. Fazla ?strojen miktar? v?cut i?in olduk?a ?ok b?y?k zararlara sahip durumdad?r. Hormonlu g?dalar, ?e?itli spiraller gibi durumlar ?strojen hormonunun artmas?na sebep olmaktad?r. Do?um kontrol haplar? da ?strojen hormonunun v?cut ?zerinde artmas?nda rol oynamaktad?r. Bu hormon kad?nl?ktan ?ok ?nemlidir. Cinsel birle?me noktas?nda ?nemli bir konumda yer alan bu hormonun eksiklik ve fazlal??? da olduk?a z?t etkilerde rol oynamaktad?r. Bundan ?t?r? olarak sa?l?kl? bir cinsel ya?am i?in muhakkak surette bu hormonu d?zenli tutmaya ?al??mal? ve b?ylece hareket etmelidir. Cinsel sa?l?k noktas?nda ?nemli bir konum ?zerinde yer almay? arzu ediyor iseniz hemen bir hekime ba?vurup kontrol ettirin.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - gay porno

?lk gece korkusu bayanlar?n en ?ok korkmu? olduklar? problemlerden bir tanesidir. Bu korku gen? bayanlarda daha ?ok g?r?lmektedir. Bu problem bazen bayanlarda da olabilmektedir. Bu korkunun meydana gelmesinde bir tak?m nedenler sebep olmaktad?r. Yanl?? bilgiler, aile i?in ?rk?tme ve korkutma gibi hadiseler ilk gece korkusunda rol oynamaktad?r. Bu sorunu ya?ayan insanlar olduk?a ?ok defa psikologlara ba?vurmaktad?rlar. Bu noktada ki?inin e?inin han?ma ho?, yumu?ak, anlay??l? olmal?d?r. Sert bir ?ekilde olaya yakla?an insanlar e?lerini daha zor bir duruma b?rakacaklard?r. Aksi halde sert bir yap? ile ki?inin e?ine ??k??mas? olay? daha da ??kmaza sokacakt?r. Tam tersine olarak bu korkuyu ya?ayana olumlu yakla?mak, sevecen tav?r tak?nmak gerekir. siki? porno ?lla ilk gece ili?kinin ya?anmas?na sebep yoktur. Farkl? bir g?ne cinsel birle?meyi ertelemek gerekmektedir. Fakat i?i t?mden sonraya b?rakmak, “olmasa da olur “ gibi bak?? a??lar? ile olaya yakla?mak da hi? do?ru olmayacakt?r. Bunun yerine ki?inin e?i ile konu?mas?, ona anlay?? g?stermesi ?ok daha uygun olan bir davran?? olma ?zelli?ini ta??yor. Bu noktada cinselli?e dair olarak psikologlardan da destek almak fayda getirebileceklerdir. Olumsuz bilgileri akl?n?zdan gidermedi?iniz s?rece bu sorunu daha da artt?rabilir ve ??kmaza girebilirsiniz. Uzman bir psikologdan destek almak bu noktada faydal? olacakt?r. Aksi takdirde olaydan uzak kalarak kendi i? d?nyan?za hapsolman?z sizler a??s?ndan i?inden ??k?lamaz bir hal alabilir.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - erotik film

?lk gece korkusu bayanlar?n en ?ok korkmu? olduklar? problemlerden bir tanesidir. Bu korku gen? bayanlarda daha ?ok g?r?lmektedir. Bu problem bazen bayanlarda da olabilmektedir. Bu korkunun meydana gelmesinde bir tak?m nedenler sebep olmaktad?r. Yanl?? bilgiler, aile i?in ?rk?tme ve korkutma gibi hadiseler ilk gece korkusunda rol oynamaktad?r. Bu sorunu ya?ayan insanlar olduk?a ?ok defa psikologlara ba?vurmaktad?rlar. Bu noktada ki?inin e?inin han?ma ho?, yumu?ak, anlay??l? olmal?d?r. Sert bir ?ekilde olaya yakla?an insanlar e?lerini daha zor bir duruma b?rakacaklard?r. Aksi halde sert bir yap? ile ki?inin e?ine ??k??mas? olay? daha da ??kmaza sokacakt?r. Tam tersine olarak bu korkuyu ya?ayana olumlu yakla?mak, sevecen tav?r tak?nmak gerekir. siki? porno ?lla ilk gece ili?kinin ya?anmas?na sebep yoktur. Farkl? bir g?ne cinsel birle?meyi ertelemek gerekmektedir. Fakat i?i t?mden sonraya b?rakmak, “olmasa da olur “ gibi bak?? a??lar? ile olaya yakla?mak da hi? do?ru olmayacakt?r. Bunun yerine ki?inin e?i ile konu?mas?, ona anlay?? g?stermesi ?ok daha uygun olan bir davran?? olma ?zelli?ini ta??yor. Bu noktada cinselli?e dair olarak psikologlardan da destek almak fayda getirebileceklerdir. Olumsuz bilgileri akl?n?zdan gidermedi?iniz s?rece bu sorunu daha da artt?rabilir ve ??kmaza girebilirsiniz. Uzman bir psikologdan destek almak bu noktada faydal? olacakt?r. Aksi takdirde olaydan uzak kalarak kendi i? d?nyan?za hapsolman?z sizler a??s?ndan i?inden ??k?lamaz bir hal alabilir.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - ucretsiz sex videolari

Cinsel birle?me dikkatlice yap?lmas? ve bir tak?m sa?l?k problemlerine dair olarak yap?lmas? gereken bir konudur. Cinsel birle?me v?cudun pek ?ok b?lgesi i?in ?nemli oranlarda yararlara sebep olan bir hadisedir. Cinsel birle?me ile kalp ve damar sa?l???ndan tutun da vajina b?lgesindeki kaslara kadar v?cudun pek ?ok alan?nda b?y?k yararlar bulunmaktad?r. Bu yararlardan bir tanesi v?cut ?zerinde fel? riskinin azalmas? olarak ifade edilebilir. ??nk? d?zenli bir ?ekilde cinsel ili?kiye giren ve orgazm olan bir insan?n damarlar?nda kan ak??? artmakta ve v?cudu ba?l? ba??na spor yapm?? gibi bir hal almaktad?r. Bu noktadan ?t?r? olarak etkili bir ?ekilde insanlar cinselli?e ?nem vermelidirler. sex izle porn Cinselli?e iyi bir ?ekilde ?nem vermek demek bunu sa?l?kl? bir ?ekilde yapmak demektir. Sa?l?kl? ki?i se?iminde de bir garanti olmad???ndan ?t?r? olarak muhakkak surette e?iniz ile tek partner olarak birlikte olmal?s?n?z. Aksi takdirde ba?ka insanlar ile cinsel birle?mede bulunmak v?cut sa?l??? i?in de ?ok b?y?k zararlar? ta??maktad?r. Frengi gibi hastal?klardan tutun da A?DS gibi b?y?k hastal?klara kadar pek ?ok bula??c? hastal?k bu ?ekilde bula?maktad?r. Dolay?s? ile mutlak olarak temiz olan bir ?ekilde cinsel ya?am s?rd?r?lmelidir. Ayn? zamanda tek partner olarak evlilik dairesinde s?rd?rd???n?z ili?kide de hijyenik ko?ullara dikkat ederek ili?kide bulunmal?s?n?z. Bu ve bunun gibi detayl? bilgiler i?in sitemizi inceleyin. Ba?ar?l? bir cinsel ya?am dileriz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - sex sahneleri

?ktidars?zl?k problemi pek ?ok erke?in ya?amakta oldu?u bir problemdir. ?ktidars?zl?k erkek cinsel organ? olan penisin ili?ki i?in sertle?meme problemidir. Bu durumu t?m d?nya ?zerinde pek ?ok erkek ya?amaktad?r. Bu durumu t?m d?nyada y?zde 20 erke?in ya?am?? oldu?u uzmanlar taraf?ndan dile getirilmektedir. Bundan ?t?r? olarak bu problem ?zerinde durulmas? gereken bir hal almaktad?r. ??nk? erkeklerin bu problemi ya?amalar? mutlak surette cinsel ili?kilerinde engeller ortaya ??karmakta ve bunun neticesinde de bazen evlilikler b?y?k ayr?lma tehlikelerine girmektedir. Bu hastal??? ya?ayan kimseler direk bir bevliyeye yani erkek cinsellik uzman?na g?r?lmelidirler. Aksi takdirde problem uzay?p problemi ??zme durumu olduk?a zorla?abilir. sex izle porn Sertle?me problemi ya?ayan insanlarda tedavi i?in evvela alan?nda uzman olan hekimin tespit ve te?hisi gereklidir. Aksi takdirde yanl?? tedavi y?ntemleri belirlenir ve problem i?inden ??k?lamaz bir hale gelebilir. Bundan dolay? olarak iktidars?z olan kimselere ilk ?nce sa?lam bir te?his gereklidir. Bu problemin psikolojik olarak m? ya da fiziksel olarak m? meydana geldi?i saptanmal?d?r. Duruma g?re problemin kayna?? ruhsal ise bir psikologa, fiziksel ise alan?nda uzman bir bevliyeye y?nlendirilebilir. ?ktidars?zl?k problemi erkeklerin 5’te birinin ya?am?? oldu?u bir problem oldu?undan ?t?r? problemin ne derece geni? kitlelere yay?lm?? oldu?u g?zlere ?arpmaktad?r. Bundan dolay? problemin ge?mesi i?in bir hekime ba?vurmal? ve tedavi olup tekrar eski cinsel hayat?na d?nen kimseler aras?nda yer almal?d?r.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - adult film

Vajinismus hastal??? ?zellikle de yeni evlilerin hayat?n? zehir eden cinsel problemlerden birisidir. Vajinismus problemi pek ?ok kimsenin muzdarip oldu?u bir konudur. Bu hastal??? ya?ayan pek ?ok kimse ciddi oranlarda problem ya?amakta ve evlilikleri bitme noktas?na kadar gelmektedir. Hatta bir k?s?m evliliklerde bu durum y?llarca bile saklanabilmektedir. Vajinismus hastal??? kad?nlar?n yanl?? bilgileri do?rultusunda meydana gelmi? olan hastal?klar?ndand?r. Bu hastal?k pek ?ok kad?n i?in tamam?yla yanl?? bilgiden kaynaklanan korkular sebebi ile meydana gelmektedir. Vajinismus hastal???n? ta??yan bayanlar cinsel ili?kiye giremezler. ??yle ki; vajina b?lgesinde meydana gelmekte olan kas?lmalar vajinay? kapatmakta ve dolay?s? ile de penisin giri?ini yasaklamaktad?r. siki? porno Bu durumda bayanlar istem d??? hareket etmektedirler. ??nk? uyar?y? bilin?alt? vermekte ve kad?nlar isteseler dahi ili?kiye girememektedirler. Bu ba?lamda bayanlar bu konudan muzdaripler. Fakat bu durum asla bayanlar? ?mitsizli?e d???rmemelidir. ??nk? mutlak olarak pek ?ok hastal???n tedavisi oldu?u gibi bu hastal???n da tedavisi olmaktad?r. Problemi gidermek i?in birka? seans yap?lmakta ve etkili bir ?ekilde hastal???n giderilmesi noktas?nda yard?mlarda bulunulmaktad?r. Bu durum bir tak?m egzersiz ve cinsel terapistlerin devreye girmesi ile ??z?lebilir. Bu noktadan hareketler e?er sizler de bu sorunu ya??yor iseniz umutsuzlu?a kap?lmadan hemen bir jinekologa ba?vurun. ??nk? baz? hastal?klar vajinismus san?l?r fakat esas?nda farkl? problemlerdir. Bundan dolay? ?nce te?his sonra doktor y?nlendirmesi ile hareket etmek esast?r.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - erotik film

Frijidite bir tak?m insanlar?n ya?amakta oldu?u durumlardan bir tanesidir. Bu terim daha ?ok cinsel sa?l?k literat?rlerinde kullan?lmaktad?r. Frijidite kelimesini ilk kullanan kimseler kelimenin manas?n? tam olarak bilmeseler de bu durum normaldir. ?imdi sizlere kelimenin bir tak?m manalar?ndan s?z edelim. Frijidite kelimesi anlam olarak cinsel istek yoklu?u anlam?na gelmektedir. Bu kavram?n i?ermi? oldu?u mana ile cinsel yak?nl??a n?tr bir bak?? a??s? g?r?lebilmektedir. Bu durumda olan insan say?s? pek de ?ok de?ildir. ??nk? t?m d?nya ?zerinde sapk?n cinsel tercihlere sahip olunsa da illa ki insanlar?n ?o?u bir ?eylere kar?? cinsel yak?nl?k hissetmektedir. Bu durumdan ?t?r? olarak etkili bir ?ekilde cinsel yak?nl?k i?in mutlak ba?lamda bilin?lenmek gerekiyor. porno porno izle Bu frijidite durumu esas olarak bir hastal?k olarak alg?lanmaktad?r. ??nk? bu ki?iler cinsel fonksiyon bak?m?ndan yetersiz olmaktad?r. Bu durum bazen cinsel hormon zaaf?ndan bazen de psikolojik olarak meydana gelmektedir. Bu ba?lamda hastal??a sahip olan kimseler mutlak surette incelenmeli ve te?his do?rultusunda tedaviye karar verilmelidir. Aksi takdirde yanl?? tedavi y?ntemleri uygulanabilir. E?er hastal???n sebebi Hormonal ise hastaya biyolojiksel tedavi uygulan?r. E?er hastal???n sebebi ruhsal ise hastaya bu kez de psikiyatri- psikolog tedavi verilir. Bu noktadan hareketle do?ru bir ?ekilde tespit yap?lmal? ve hastan?n problemi giderilmelidir. Geli?en t?p teknolojileri ile muhakkak surette etkili ?ekilde tedaviler sa?lanmaktad?r. Bundan dolay? ?mitsizli?e kap?lmay?n.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - ucretsiz porno

Sertle?me problemi di?er ad?yla da iktidars?zl?k; pek ?ok erke?in muzdarip oldu?u bir cinsel sa?l?k problemidir. Sertle?me hastal??? erkeklerin sa?l?kl? bir ?ekilde cinselli?i ya?amalar?n?n ?n?nde b?y?k bir engel olma ?zelli?ini ta??maktad?r. ??nk? bu problem erkek cinsel organ? olan penisin cinsellik i?in uygun olan hale gelmesini engellemektedir. Erkek bu durumda cinselli?i istemi? olmas?na ra?men cinsellik i?in penisi uygun hale gelememektedir. Bundan ?t?r? olarak muhakkak surette bu hastal???n ??z?lmesi, etkili ?ekilde ??z?m yollar?n?n devreye sokulmas? gereklidir. Aksi takdirde problemin ilerlemesi ve e?ler aras?nda bir tak?m uyumsuzluklara sebep olaca?? ?ok a??k bir hal alacakt?r. T?m d?nyada erkeklerin yakla??k olarak y?zde yirmisinin bu problemi ya?ad??? tahmin edilmektedir. Hatta 40 ya? ve ?zeri kimselerde neredeyse her iki ki?iden birinde bu hastal???n meydana geldi?i uzman tahminlerince ifade edilmektedir. porn sex Bu noktadan hareketle; hastal???n ne derece b?y?k kitlelerde g?r?ld??? ortaya ??kmaktad?r. Pek ?ok erkek bu durumu ?nemsememekte, erkekli?ine yediremeyerek doktora gitmeyi pek istememektedir. Bu durum olay? ??kmaza sokmakta, tedavi s?recisi ?ok b?y?k oranda aksatmaktad?r. Halbuki hemen bir bevliyeye g?r?lmek hastal???n te?hisi ve sebebi noktas?nda b?y?k oranda ilerlemeler kat edilmesinde rol oynayacakt?r. Bu noktadan hareketle sizler de e?er bu hastal??? ya??yor iseniz hemen alan?nda uzman ve tecr?beli olan bir doktora g?r?n ve probleminizi ge?irmek i?in ciddi oranlarda a?amalar kat etmi? olun.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - sikis filmleri

?ktidars?zl?k problemi erkeklerin bir k?sm?n?n ?ilesini ?ekmi? olduklar? bir problemdir. ?ktidars?zl?k esas olarak erkek cinsel organ?n?n cinsel ili?ki i?in gerekli olan hali almamas? olarak ifade edilebilir. Bu durumda erkek istemi? oldu?u halde sertle?me sorunu ya?amakta, bazen de bo?alma problemi ile sorunu devam etmektedir. Bu ba?lamda erkeklerin iktidars?zl?k probleminin ?e?itli bir tak?m sebepleri olabilir. Bu problemlerin bir k?sm? ruhsal bir k?sm? da fiziksel olmaktad?r. Erkeklerin bu cinsel problemlerinin alt?nda yatan sebepler aras?nda ?e?itli uyu?turucu madde kullan?mlar? gelebilir. Bunlar aras?nda i?ki, sigara, eroin, ?e?itli uyu?turucun haplar misal olarak zikredilebilir. Bu gibi maddeler beyni uyu?turdu?undan ?t?r? olarak ?ok k?t? bir etki b?rakmakta ve beynin cinsel noktalar?n? da tahrip etmektedir. Bu noktada uyu?turucu ba??ml?s? olan ya da s?rekli sigara ve i?ki kullanan kimseler mutlak manada bu al??kanl?klar?n? terk etmek durumundalar. Bu duruma bir tak?m kronik hastal?klar da sebep olabilir.siki? porno ?ktidars?zl???n ikinci sebebi ise ruhsal problemlerdir. A??r i? hayat?, stres gibi durumlar erke?i cinsel ya?amdan uzakla?t?rmakta ve bundan ?t?r? olarak cinsel fonksiyonlar?nda durakl?k meydana getirmektedir. Fakat bu durumdan kurtulmay? arzu ediyor iseniz bu hastal???n g?zel bir tedavi do?rultusunda giderilebilece?ini unutmay?n. Yapman?z gereken ?ey i?i ehline havale etmek yani alan?nda uzman ve profesyonel olan doktorlara ba?vurmaktad?r. Alaca??n?z tedavi do?rultusunda hastal???n?zdan kurtulabilece?inizden ?mitli olabilirsiniz. Tedavi al?p hastal???n? gideren pek ?ok kimse bulunmaktad?r.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Porn | Ucretsizsexvideolari